Hangzhou Triennial of Fiber Art

Hangzhou Triennial of Fiber Art

Zhejiang Province, China